Osnivanje JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug

JKP „VIS“Doboj Jug je osnovano Odlukom o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „VIS“ Doboj Jug broj:01-05-671-3/01 od 05.04.2001.godine. Na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „VIS“ Doboj Jug broj:01-05-1-2150-6/05 od 29.12.2005.godine izdate od Općinskog vijeća Doboj Jug, dana 12.05.2006.godine na osnovu Rješenja broj:043-0-Reg-06-000005 izdatog od Općinskog suda u Zenici, upisano je u sudski registar pod nazivom Javno komunalno preduzeće „VIS“ d.o.o. Doboj Jug.

U 2013 .godini Odlukom o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća „VIS“ d.o.o. Doboj Jug sa Zakonom o privrednim  društvima FBiH, Zakona o javnim preduzećima FBiH i Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH broj:01-05-1-561-2/13 od 28.05.2013.godine (Službeni glasnik br:05/13 Općine Doboj Jug broj), Statuta JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug broj:Opu-Ip:1024/2013 od 16.08.2013.godine (Notar Selim Brkić-Zenica), Općinski sud u Zenici donio je Rješenje o izmjeni podataka broj:043-0-Reg-13000944 od 27.08.2013.godine.

Naprijed navedenom Odlukom, Statutom i Rješenjem o izmjeni podataka  broj: 043-0-Reg-13000944 od 27.08.2013.godine utvrđena je proširena djelatnost JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug.

Društvo se obavezuje da prioritetno obavlja komunalne djelatnosti od posebnog društvenog interesa koje predstavljaju nezamjenljiv uslov života i rada građana, privrednih društava i drugih organizacija, a kako to Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK ( „Službeni glasnik ZDK“ broj 17/08) propisuje, su kako slijedi:

Snabdjevanje pitkom vodom, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, snabdjevanje toplotnom energijom, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada iz stambenih objekata i poslovnih prostora na deponiju, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih parking prostora i javnih garaža, obavljanje pogrebnih poslova, tržnice i pijace na malo, dimnjačarska djelatnost, odvođenje atmosferskih voda, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete,obavljanje kafilerijskih usluga, dekorisanje, održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javniih nužnika, održavanje javnih satova, održavanje pasivnih mezarluka-groblja, spomenika i spomen konstrukcija i prateće infrastrukture, zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, održavanje javnih gradskih površina i lokalnih puteva u zimskom periodu.

Usorska 124B, Matuzići, 74203 Doboj Jug, BiH

radnovrijeme

RADNO VRIJEME

PON - PET | 07:00h – 15:30h
SUB/NED - neradna

javne nabavke

JAVNE NABAVKE

cijena

IZVJEŠTAJI