Obavještenje

ODLUKA O RAZLIČITOJ CIJENI OBRAČUNA POTROŠNJE VODE

Na prijedlog direktora “JKP VIS” d.o.o. Doboj Jug, Zakona o vodama FBIH(“Službene novine Federacije BiH”, broj 18/98), Odluke o izgradnji , upravljanju , korištenju i održavanju priključaka vodovoda i kanalizacije u sistemu vodovoda i kanalizacije općine Doboj Jug broj:01-05-1-794-2/07 od 11.06.2007. godine (“Službeni glasnik općine Doboj Jug br. 03/07”) a u vezi sa Zaključkom Nadzornog odbora Preduzeća br. 01-177-1/22 od 24.07.2022. godine, osnovu člana 45. Statuta JKP”VIS”d.o.o Doboj Jug od 16.08.2013. godine, Nadzorni odbor JKP “VIS” Doboj Jug na četvrtoj sjednici održanoj 24.05.2022. godine, donosi:ODLUKU O RAZLIČITOJ CIJENI OBRAČUNA POTROŠNJE VODE.