Javni oglas

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu Zakona o radu (Sl.novine FBiH br.26/16 i 89/18), Okvirnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u komunalnoj privredi FBiH, te odredbi Zakona o javnim preduzećima FBiH, Zakona o privrednim društvima FBiH, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko dobojskom kantonu (Sl.novine Ze do kantona br.8/2019 i 1/2024), člana 38. Statuta JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug broj 01-088- 1/22 18.03.2022.godine, člana 5., 25, 27 i 28, Pravilnika o radu JKP VIS d.o.o. Doboj Jug, Odluci o potrebi zasnivanja radnog odnosa radnika na određeno vrijeme broj:01-069/24 od 13.03.2024.godine, direktor JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug donosi:

 

JAVNI OGLAS
za prijemu u radni odnos na određeno vrijeme

 

Javno komunalno preduzeće „VIS“ d.o.o. Doboj Jug raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos,
na određeno vrijeme na 12 mjeseci, na sledeća radna mjesta:
-Pomoćnog radnika ………………………………………………………….1 izvršilac
-Zidar/ tesar………………………….……………………………………….1 izvršilac
-Rukovalac građevinskim mašinama…………………..…………………….1 izvršilac

I.Opis radnog mjesta

1. Pomoćnog radnika:
-obavlja sve pomoćne poslove na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji vodovoda i kanalizacije u odsjeku za građevinske radove,
-povremeno obavlja pomoćne poslove (uz promjenu naknade, ukoliko oni traju duže od 15 radnih rada),
-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovodioca i direktora,
-radno mjesto je mobilno.

Mjesto rada: Općina Doboj Jug
Vrijeme rada: 07-15:30 h.
Osnovna neto plata radnog mjesta, iznosi: 788,48 KM.

2. Zidar/tesar:
-obavlja sve zidarske poslove,
-obavlja sve tesarske poslove,
-učestvuje u svim montažnim pomoćnim radovima, a radi kao monter cjevnih vodova kanalizacije,
-radi poslove na održavanju vodovoda i kanalizacije u struci, kao i poslove za koje je osposobljen kroz radno iskustvo,
-obavlja bravarske poslove, jednostravne pozicije,
-obavlja poslove na zimskom i ljetnom održavanju puteva,
-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovodioca i direktora,
-radno mjesto mobilno.

Mjesto rada: Općina Doboj Jug
Vrijeme rada: 07-15:30 h.
Osnovna neto plata radnog mjesta, iznosi: 901,12 KM.

 

3. Rukovalac građevinskim mašinama:
-obavlja poslove rukovanja građevinskim i specijalnim m/v, (bageri, valjci, kombinirke, vozila za pranje ulica, cisterne i sl.),
-montira i demontira priključne uređaje na mašine,
-otklanja manje kvarove i vrši tekuće održavanje mehanizacije (pranje, podmaziva i sl.),
-uočava teže kvarove i obavještava neposrednog rukovodioca ili direktora, te predlaže odlazak u radionicu,
-vodi dnevnik rada i potrebnu dokumentaciju za obračun utrošenih sati rada mašine,
-brine o blagovremenoj registraciji i tehničkim pregledima mehanizacije,
-radi i druge poslove kvalifikovane i pomoćne poslove vodoinstalatera po nalogu neposrednog rukovodioca ili direktora
-radno mjesto je mobilno.

Mjesto rada :Općina Doboj Jug
Vrijeme rada:07-15:30 h.
Osnovna neto plata radnog mjesta, iznosi: 957,44 KM.

II. Opći uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj Javni oglas, moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

1. da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
2. da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u
periodu od dvije godine prije objavljivanja konkursa,
4. da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
5. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

III. Posebni uslovi:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj Javni oglas, pored opći uslova moraju ispunjavati slijedeće posebne
uslove:

Pomoćni radnik:
– uslovi: NK/PK – osnovna škola
– radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci radnog iskustva ili bez iskustva
– da posjeduje sposobnosti i prilagodljivost timskom radu.

Zidar/tesar:
– uslovi:Srednja škola SSS (III stepen) ili KV zidar ili tesar,
– vozačka dozola B i C kategorije
– radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci radnog iskustva,
– da posjeduje sposobnosti i prilagodljivost timskom radu.

Rukovalac građevinskim mašinama:
– uslovi: Srednja škola SSS (III stepen) ili KV rukovalac građevinskim mašinama,
– vozačka dozola B i C kategorije,
– radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima rukovaoca građevinskih mašina.
– da posjeduje sposobnosti i prilagodljivost timskom radu,
– da posjeduje sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova,
– da posjeduje sposobnost primjena zakona i drugih propisa iz djelatnosti preduzeća.

 

IV. Prijava na oglas

Prijava kandidata na oglas mora da sadrži:
1. prijava sa naznačenim rednim brojem i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom (prijava mora biti potpisana od podnosioca prijave)
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca orginal ili ovjerena kopija)
3. izvod iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno)
4. ovjerena izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou u BiH ( ne starije od 3 mjeseca),
5. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne starije od 3 mjeseca),
6. svjedodžba o završenoj osnovnoj školi za radno mjesto pod rednim brojem 1,
7. diploma ili svjedodžba o završenoj srednjoj školskoj spremi za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 3,
8. dokaz o radnom stažu sa završenom srednjom školskom spremom za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 3,
Kao dokaz o radnom stažu dostavlja se potvrda ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Porezene ispostave ovjerene pečatom i potpisom u kojem se tačno
naznačeni period prijave i odjave kandidata ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uz uvjerenje Zavoda PIO/MIO kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu sa pojašnjenjem šifre zanimanja iz uvjerenja(listinga) tako da se može utvrditi sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavaca, ista mora sadržavati sledeće podatke:
-naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta i poslove koje je obavlja, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao poslove,
period obavljanja poslova, potpis i pečat ovlaštenog lica,
9. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ i „C“ kategorija za radno mjesto pod rednim brojem 2 i 3.

Napomena:
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.
Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja
o njegovom izboru kao najboljem kandidatu, ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o radnoj sposobnosti (zdravstvenog stanja) za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta na koje se primaju u radni odnos (ne starije od 3 mjeseca).
Kandidat koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Proceduru oglasa provodi Komisija imenovana od strane Direktora preduzeća i sačinjava listu uspješnih kandidata. Sa kandidatima koji dostave uredne, blagovremene i potpune prijave, obaviti će se intervju, o čemu će biti blagovremeno obavješten (pismeno). Sačinjenu konačnu listu uspješnih kandidata komisija dostavlja Direktoru preduzeća koji donosi odluku o prijemu u radni odnos i zaključuje ugovore o radu na određeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 10/deset/ dana od dana objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava je 10/deset/dana od dana objavljivanja Obavijesti u dnevnom listu
„Oslobođenje“ i na web stranici preduzeća.

Prijava na javni oglas treba da je uredna, potpuna i blagovremena.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje, a preduzeće nije obavezno vraćati kandidatima dokumentaciju.
Kontakt broj za informacije:032-699-392.

Prijave se podnose na adresu: JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug, ul. Usorska br.124b. 74203 Doboj Jug, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

„NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“
Za radno mjesto br.___________________________
Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

 

Direktor
mr.Maid Buljubašić, dipl.inž.građ.

 

PREUZMITE DOKUMENAT